Natuurherstel

0

Met het Life+-project Scalluvia krijgt zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke een optimale inrichting. Een aantal concrete acties zullen daar een essentiële bijdrage aan leveren:

Natte bossen in topvorm

Elzenbroekbossen zijn natte bossen, zelfs in de zomer daalt de waterstand er niet veel. Zwarte elzen zijn er de dominante boomsoort. Deze bossen herbergen een grote diversiteit aan planten en dieren, en zijn zeldzaam op wereldschaal.  In de Polders van Kruibeke ligt nog zo’n 90 hectare elzenbroekbos.  Helaas is het niet in topvorm, de ondergrond is, met name in de zomer, te droog geworden.  Bovendien is door vervuiling uit het verleden de water- en bodemkwaliteit niet optimaal. De aanleg van een gracht, het plaatsen van 3 regelbare stuwen en het plaatsen van een aantal gronddammen zullen een bijdrage leveren aan een optimale conditie van deze waardevolle elzenbroekbossen.

Visvriendelijke stuw

Stuwen, sluizen, dijken… vissen botsen op  heel wat hindernissen om vrij te kunnen zwemmen. Voor vissen zoals de kleine modderkruiper is een vrije migratie tussen de Schelde, de kreken en andere waterlopen in de polders van essentieel belang voor zijn voortbestaan.  Daarom bouwen we ook een visvriendelijke stuw die een vrije doorgang tussen de Schelde en de polders mogelijk maakt.

Herinrichting van de oevers

De oevers van de Rupelmondse kreek en enkele visputten in het gebied zijn vaak te steil en verstevigd met steen, hout of afvalmateriaal.  Door het profiel van de oever aan te passen en de oeverversteviging te verwijderen krijgen ondiepe water- en moerasplanten opnieuw ruimte om te groeien en dat is dan weer positief voor de waterkwaliteit.  Bovendien vinden vele dieren er een plek om te schuilen en zich voort te planten.

Herstel structuurrijk bos

In de omgeving van de Rupelmondse – en de Bazelse kreek staan nog heel wat exoten, dit zijn bomen en planten die oorspronkelijk niet in onze streken voorkwamen.  Soorten als bamboe, coniferen en rododendron gaan we verwijderen zodat inheemse soorten meer plaats hebben om te groeien en te bloeien. In de polder gaan we ook nog een aantal populieren verwijderen. In dergelijke aanplanten is de biodiversiteit immers zeer pover. Op de natste plekken worden de populieren geringd.  Zo krijgt dood hout een plek in het bos en ontstaat er een nieuwe dynamiek van dood en leven.

Opruimen van de bossen en de oevers

Her en der verspreid staan restanten van schuilhutten, ligt er afval of is er puin gestort. Het is evident dat dit niet in een natuurgebied thuis hoort en daarom wordt het ook grondig opgeruimd.

Twee voormalige vakantiehuisjes – het Karperhuisje en het Coninckshofke – kregen een nieuwe invulling.

Afvissen van bodemwoelende vissen

Dit lijkt een vreemde maatregel maar dat is het niet.  In het verleden werden soorten als karper en brasem massaal uitgezet, het zijn ideale soorten om op te vissen. Deze vissoorten woelen graag in de bodem. Daardoor krijgen waterplanten geen kans om zich te vestigen en laat het vertroebelde water  amper zonlicht door wat een nefaste invloed heeft op de biodiversiteit. Door deze vissen te vangen en te verplaatsen naar de Schelde of de openbare visvijver in het Kortbroek , kunnen andere soorten opnieuw floreren en kan het natuurlijk evenwicht zich herstellen.

Beheer en opvolging

De afgelopen jaren sprokkelden we alle kennis bijeen om te komen tot een degelijk natuurbeheerplan. Na de inrichtingswerken is dit de leidraad voor het beheer van de kwetsbare elzenbroekbossen en kreken. Enthousiaste vrijwilligers volgen samen met het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek de natuurontwikkeling  in de polders op de voet zodat er tijdig bijgestuurd kan worden waar nodig.

Share.

Comments are closed.